Jaké vlastnosti by měla mít zdravotní sestra

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Cílevědomost: Přesně definovaná vnitřní realita s navozujícími kroky k její realizaci, aby se naše zaměstnání měnilo na povolání a náš život tak bude postupně ovládat dynamika pomoci, služby a oběti. Cílevědomost je také výsledkem naší předvídavosti, rozvážnosti, prozíravosti, podnikavosti, soustředěnosti a vytrvalosti.

Diskrétnost: Jde o umění poslouchat i o umění mlčet.

Důvěryhodnost: Vyjadřuje, že se vyplatí někomu věřit a je na něj spolehnutí. Důvěryhodnost je nejdůležitějším kritériem účinné komunikace s pacientem. Aby se sestra stala důvěryhodnou, musí být obeznámena s nastoleným problémem a mít přesné informace. Z její řeči musí vyzařovat jistota a spolehlivost. Lidé vnímají dynamickou a empatickou jistotu jako důvěryhodnější, než váhavost a nejistotu, která je nepřesvědčivá.

Kolegialita: Pracovně-společenská ctnost respektuje úroveň toho druhého, nepřehlíží jeho osobnost a jeho schopnost, nezávidí mu jeho úspěchy, nepomlouvá ho a nedělá tak svou kariéru snižováním odborné a osobní úrovně kolegyně. Tato „férovost“ v konkurenčním prostředí je základem příznivých interpersonálních vztahů na pracovišti i mimo ně, a nezanedbatelným způsobem osvědčuje věrohodnost zdravotních sester vůči pacientům.

Láska k nemocnému: Vyrůstá z odpovědnosti vůči nemocnému, je soucítěním bez sentimentálního soucitu.

Nezištnost: Je opakem sobectví a je to umění dávat bez čekání na odměnu.

Obětavost: Každodenní sesterská péče je řadou větších či menších obětí. Obětavost má v sobě i odvahu k pomoci druhým a k porozumění jejich potřeb.

Odpovědnost: Sestra má odpovědnost za zdraví či dokonce život člověka tím je odpovědná vůči všem podobám člověka a vůči všem podobám jeho života .

Ohleduplnost: Polidšťuje naše vztahy i celou společnost. Překážkou naší ohleduplnosti nemá být věk, pohlaví ani zlé vlastnosti druhého člověka.

Ochota: Činí sestru vnímavou i pro všechny potřeby nemocného v celé jeho biopsychosociální struktuře osobnosti a také v závislosti na vnímání bolesti a útrap, které jeho nemoc doprovází.

Optimismus: Pro zdravotní sestru je optimistický postoj velmi důležitý, poněvadž probouzí naději u svěřených nemocných. Ovšem optimismus sestry musí být rozumně oprávněný, protože dosud existují nevyléčitelné nemoci.

Otužilost: Přináší odolnost snášet značnou tělesnou i duševní zátěž. Díky otužilosti se sestra stává méně choulostivou a odolává více nejrůznější fyzické a psychické zátěži. Tvořivý psychický trénink motivovaný získáváním otužilosti může právě získanou otužilostí dodat našemu jednání etický rozměr.

Poctivost: Poctivá sestra je zárukou atmosféry jistoty a důvěry mezi sestrou a nemocným. Poctivá sestra a obětavá sestra nepracuje s falešnou nadějí, ale také neztrácí zájem ani o nevyléčitelného pacienta.

Předvídavost: Preventivní předvídavý postoj zdravotní sestry by mě měl pacienta moudře, ale rozhodně inspirovat a motivovat k náročnějšímu přístupu ke svému životnímu stylu.

Radost: Veselost je emoce, radost je výsledkem řady vlivů. Vnitřní radost je pramenem vyrovnaně harmonického života vyplývajícího z nikdy nekončící sebevýchovy, která přináší úspěchy ve vztahu k lidem i v zaměstnání. Podobně jako optimismus tak i radost z člověka vyzařuje. Radost je věcí srdce, ale oslovuje i ty, kterým pomáháme. Radost jako trvalý životní styl, je opravdovou ctností.

Sebeovládání: Znamená narůstání sil v dalším růstu osobnosti. A navíc zjistíme, že není rozpor mezi vnitřní svobodou a sebeovládáním, jejich hranice se překrývají a člověk je vlastně svobodný do té míry, do jaké je schopen se ovládat.

Sociální cítění: Zákon skutečně nikdy nevyřeší všechny problémy, a tak sociální cítění, respektující důstojnost těch, kterým pomáhá, by nemělo být jen věcí dobré vůle, ale povinností v denní sesterské službě.

Spolehlivost: Jde o seriózní jednání, která uskutečňuje vzdělaná sestra na základě vysoce odborných vědomostí (a jejich stálého doplňování) a třídění nejnovějších informací. Není spontánní vlastností osobnosti zdravotní sestry, ale je třeba ji pěstovat s taktností, důkladností, otužilostí a poctivostí. Spolehlivost se získává důsledností a čestností. Lidé si váží těch, kteří si uvědomí své hranice vědomostí a dokáží povědět „já nevím“.

Taktnost: Je to dokonalé ovládání vlastních slov, gest, citů a vystupování na základě vcítění se do druhého člověka a rychlé analýzy a pochopení situace, ve které se náš bližní nachází.

Trpělivost: Projevuje se jako nehraná statečnost v boji s nemocí a vytrvalé chápání problémů jí svěřeného pacienta.

Tvořivost: Napomáhá nejen v objevování nových přístupů k řešení závažných odborných problémů, ale k plnohodnotnému prožívání volného času.

Vlídnost: Vlídné jednání sestry s nemocným povzbuzuje obě zúčastněné osoby (sestru i nemocného) k trpělivosti, otevřenosti i taktnosti.

Velkorysost: Umění odpustit, nepomstít se, správně vidět své schopnosti i schopnost druhých.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *