Lékové pojmy

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Alergie léková
Stav přecitlivělosti organismu na určitý lék; nejčastějšími projevy lékové alergie jsou různé kožní reakce, zúžení průdušek, otok; nejzávažnější formou alergie je anafylaxe neboli anafylaktický šok, což je náhlá, život ohrožující alergická reakce spojená s otokem dýchacích cest; mezi léky, které mohou vyvolat alergickou reakci, patří například některá antibiotika, kyselina acetylsalicylová nebo místní anestetika.

Antioxidanty
1. pomocné látky, které se přidávají k účinné látce z důvodu její ochrany před znehodnocením vzdušným kyslíkem (antioxidační přísady);
2. látky chránící tkáně těla před poškozením kyslíkovými radikály; antioxidační účinky vykazují některé vitamíny (C, E, betakarotén) či stopové prvky (selen)

Aplikace léku
Podání léku; rozlišuje se několik cest aplikace léku, např. sublingvální, kdy se lék vkládá pod jazyk a nechá se rozpustit, perorální (polknutí léku), parenterální – nejčastěji injekce (dle místa aplikace např. svalová – intramuskulární, žilní – intravenózní, podkožní – subkutánní), topické, kdy se léky aplikují na určité místo, největší část z nich jsou léky působící na kůži (dermální), pak ušní, nosní a oční roztoky, čípky, vaginální tablety; volba způsobu aplikace léku závisí mimo jiné na tom, zda má účinná látka působit místně nebo celkově (systémově); správná aplikace léku je důležitá pro dosažení požadovaného účinku léku, a z tohoto důvodu se někdy k aplikaci používají různé pomůcky, např. při inhalaci antiastmatik.

ATC skupina
Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léků podle doporučení SZO (Světová zdravotnická organizace). Skupina léků, která se používá pro léčbu stejného typu onemocnění.

Barvivo
Pomocné látky, které slouží k barevné úpravě vzhledu léku a k rozlišení tvarem podobných léků obsahujících různé účinné látky, případně léků s různou koncentrací stejné účinné látky.

Dávkování
Množství látky/látek v jednotlivé dávce a časový interval mezi dávkami nastavené tak, aby bylo dosaženo jeho optimální účinnosti, bezpečnosti a pohodlnosti pro pacienta; z  důvodů účinnosti a bezpečnosti léku je také nezbytné lékařem předepsané dávkování přesně dodržovat; dávkování léku je často individuální a závisí na charakteru a závažnosti daného onemocnění, celkovém stavu a věku pacienta; specifická úprava dávkování se provádí např. pro děti, starší pacienty, pacienty s onemocněním jater či ledvin.

DDD
Definovaná denní dávka-uměle vytvořená administrativní jednotka, užívaná např. ke sledování spotřeby léčiv.

Exspirace
Datum exspirace léku udává, do kdy lze při správném uchovávání lék použít bez rizika snížení jeho účinku či bezpečnosti; datum exspirace léku musí být na obalu léku vždy vyznačeno (obvykle měsíc a rok); léky s prošlým datem exspirace nesmí být používány a měly by být zaneseny do lékárny ke zneškodnění; doba od výroby léku do data exspirace se označuje jako doba použitelnosti léku a u HVLP bývá většinou 2-5 let, u IPL několik týdnů, za zvláštních okolností i dnů a hodin (kratší dobu použitelnosti mají např. suspenze s antibiotiky nebo oční kapky) Exspirace u IPL musí být vždy uvedena na štítku.

HVLP
Zkratka pro hromadně vyráběné léčivé přípravky, tedy léky vyráběné průmyslově.

Indikace
Okolnost či soubor okolností, které jsou signálem pro zahájení určitého léčebného nebo diagnostického postupu, např. podání léku; opak kontraindikace.

Interakce
Vzájemné působení léků a jiných látek přicházejících do organismu (potraviny, alkohol, nikotin apod.); některé léky či látky své účinky navzájem zvyšují, jiné naopak potlačují; ošetřující lékař by měl být vždy informován o všech lécích (vč. OTC léků), které pacient užívá nebo začne užívat; mezi léky s častými interakcemi patří např. některá antikoagulancia, antacida, antiepileptika, laxativa a další.

IPL
Zkratka pro individuálně vyráběná léčiva, tedy léky připravované v lékárně většinou podle rozpisu stanoveného lékařem na receptu.

Kontraindikace podání léku
Jakákoliv okolnost nebo jakýkoliv stav pacienta, při kterém je podání daného léku nevhodné, nedoporučitelné či nemožné; kontraindikace může být absolutní nebo relativní; absolutní kontraindikace je situace, za které je podání léku zcela nevhodné, při podání léku u takové kontraindikace může nastat až reakce, která ohrozí život pacienta; relativní kontraindikace léku je situace, za které je podání léku určitým způsobem nedoporučitelné, ale v případě, že lékař posoudí výhodnost léku pro pacienta vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a dostupnosti jiných léčiv, může lék podat ke zvládnutí choroby; obecně platí, že ošetřující lékař vždy musí přísně individuálně posoudit význam či prospěch podání daného léku pro pacienta; většina léků má své kontraindikace; častou kontraindikací je např. známá přecitlivělost na účinnou látku nebo i pomocnou látku; mnoho léků je kontraindikováno v těhotenství či při kojení; opak indikace.

Léková forma
Kompletní forma léčivých přípravků, ve které jsou k předepsané dávce účinné látky přidány pomocné látky, čímž se dosahuje formy léku vhodné k jeho aplikaci, maskuje se nežádoucí vzhled, chuť či pach spojený s podáním léku, oddaluje se nástup účinku léku, prodlužuje se trvání účinku léku apod.; lékovou formou jsou např. tablety (a to různé typy tablet vč. vaginálních, žvýkacích a dalších), tobolky, injekce, masti, čípky, roztoky a řada dalších; jedna účinná látka se může podat v různých lékových formách. Léková forma může významně ovlivnit vlastnosti účinné látky. Každá léková forma, aby splnila svou roli, vyžaduje určitá pravidla při užívání, která jsou uvedena v příbalové informaci a pacient je o nich informován lékařem či lékárníkem.

Nežádoucí účinky léčiva
Jakýkoliv nežádoucí nebo nechtěný následek podání léku; některé nežádoucí účinky může pacient subjektivně pociťovat, některé však vyžadují různá vyšetření lékařem. Některé nežádoucí účinky časem samy odezní; při výskytu jakékoliv závažné změny zdravotního stavu, která by mohla souviset s užíváním léku, je třeba přestat lék užívat a o dalším postupu se poradit s lékařem; častým nežádoucím účinkem léků bývá bolest hlavy, nevolnost a zažívací potíže, zvýšená únava, snížení pozornosti, kožní projevy atd.

OTC lék
Lék dostupný bez lékařského předpisu (receptu), určený k samoléčení; OTC je zkratka z anglického „over the counter“, tedy doslova „přes přepážku“, „přes pult“. Statut OTC léčiva získá výrobce pro účinnou látku v určité lékové formě a pro určitou indikaci, je-li jeho žádost o zaregistrování léčiva jako OTC léčivo kladně vyřízena státními autoritami (v Česku SÚKL).

Pomocná látka
Látky, které umožňují zpracování vlastní účinné látky na léčivý přípravek s charakteristickou lékovou formou a zabezpečují potřebnou stálost a jakost léku, mohou ovlivnit např. uvolňování účinné látky z lékové formy a její vstřebávání, upravují smyslové vjemy apod.; pomocné látky mohou u některých jedinců vyvolávat alergii; obsah pomocných látek je třeba pozorně sledovat i při nutnosti dodržovat určitý typ diety; mezi pomocné látky patří např. stabilizátory, barviva, antioxidanty.

Prevence
Předcházení nemoci.

Předávkování
Stav vyplývající z podání nadměrné dávky léku; v příbalovém letáku, který musí být přiložen ke každému léku, bývají popsány projevy předávkování a řešení jeho případných následků.

Recept
Lékařský předpis nebo-li psaný pokyn lékaře lékárníkovi k vydání, případně i přípravě určitého léku pro konkrétního pacienta; formulář receptu má několik částí včetně formálních náležitostí týkajících se pacienta a předepisujícího lékaře; doba platnosti receptu je omezená-obvykle je to 7 dní, recept na antibiotika platí jen 3 dny, recept z lékařské pohotovostní služby pouze 1 den.

Registrace léčiva
Povolení příslušné státní autority (v České republice je to Státní ústav pro kontrolu léčiv – zkratka SÚKL) používat a distribuovat určitý lék v České republice; na základě registračního řízení je každému léku přiděleno registrační číslo; registrace platí pět let, poté musí být obnovena; hlavním cílem registrace je dosáhnout toho, aby se k pacientovi dostaly jen kvalitní, bezpečné a účinné léky.

Stabilizátor
Pomocná látka, která zajišťuje stálost léku, tzn. schopnost léku zachovat si ve stanovených mezích po určitou dobu a za stanovených podmínek uchovávání určené kvalitativní znaky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv, SÚKL
Instituce řízená Ministerstvem zdravotnictví, jejímž posláním je zajistit, aby v České republice byla dostupná pouze kvalitní, účinná a bezpečná léčiva, ústav zajišťuje dozor nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně.

Šarže
Výroba léků probíhá většinou v šaržích; šarže je definované množství léku vytvořené v jediném výrobním procesu, tj. za stejných podmínek a mající tedy shodné vlastnosti; každá šarže určitého léku bývá testována na účinnost, čistotu apod.; šarže léku se označuje obalu léku číselným kódem (číslo šarže).

Účinná látka léku
Základní léčivá látka, která je nositelem vlastních účinků léku; bývá uváděna jako podtitul obchodního názvu léku; lék obvykle obsahuje vedle vlastních účinných látek i pomocné látky zpracované do lékové formy.

Uchovávání léků
Správné uchovávání léku je důležité pro zachování jeho účinnosti a bezpečnosti; většina léků by měla být uchovávána při teplotě do 25°C a měla by být chráněna před světlem a vlhkem, některé léky však vyžadují speciální uchovávání např. za snížené teploty, tzn. v lednici (např. některé hormony, masti, vakcíny); všechny léky by měly být uchovávány mimo dosah dětí; léky, které nejsou uchovávány za vhodných doporučených podmínek, mohou být znehodnoceny ještě před datem exspirace.

Užívání léků
Účinky léků mohou být ovlivněny řadou vnějších a vnitřních faktorů, pro úspěšnost léčby je tedy důležité správné užívání léků; je nutné např. dodržovat doporučení lékaře či lékárníka o užívání léku ve vztahu k potravě (nalačno znamená 1/2h před jídlem nebo 2h po jídle) a nepodceňovat ani vhodné zapití léku (většinu léků se doporučuje zapít vodou nebo slabým vlažným čajem; za optimální objem k zapití léku u dospělých se pokládá 250 ml; některé léky je vhodné zapít mlékem, naopak u některých léků je mléko zcela nevhodné; pozor je třeba dát na kyselé nápoje, ovocné šťávy, kávu, černý čaj a samozřejmě alkohol); významnou roli může v některých případech hrát i doba užívání léku (některé léky je vhodné užít ráno, jiné před spaním); některé léky je třeba užívat pravidelně po určitou dobu, některé dokonce celoživotně, jiné se užívají pouze při obtížích; při užívání některých léků je nutno se vyvarovat slunění atd.

Zdroj: zdravi.cz

Přečtěte si také:

  • Dětské UV oblečení pro zdravý pobyt na slunciDětské UV oblečení pro zdravý pobyt na slunci Trávit léto na zdravém vzduchu a na sluníčku je pro děti jistě prospěšné, zároveň je však třeba myslet na zdravotní rizika, která s sebou přináší nadměrné vystavení citlivé dětské  pokožky slunečnímu záření, lépe řečeno jeho škodlivé […]
  • Jak porozumět svému zubařiJak porozumět svému zubaři alveolární kost kostěný výběžek horní a dolní čelisti, ve kterém jsou upevněny zuby amalgám studená slitina stříbra, rtuti, cínu a mědi, která se v plastickém stavu vkládá do dutiny v zubu, kde potom ztuhne amalgamová […]
  • Skupinová označení lékůSkupinová označení léků Analgetika Léky působící proti bolesti; mezi analgetika patří analgetika-antipyretika a analgetika-anodyna. Analgetika-anodyna Léky, které se používají k tlumení silných bolestí, např. opiáty (morfin […]
  • Také klíšťata mají své dnyTaké klíšťata mají své dny V současné době je již prakticky celé území České republiky endemická oblast výskytu klíšťové encefalitidy a klíšťata se dále aklimatizují i ve vyšších nadmořských výškách. Pro cesty do přírody je proto vhodné sledovat aktuální předpověď […]
  • Léto za volantem s norskými autosedačkami BeSafeLéto za volantem s norskými autosedačkami BeSafe Speciální rodinné kurzy bezpečné jízdy na Polygonu Most proběhnou v červnu a červenci 2013 S informacemi, radami či doporučeními z oblasti bezpečného cestování s dětmi v automobilech se především před letními měsíci a obdobím […]
  • Bolesti hlavy v těhotenstvíBolesti hlavy v těhotenství Bolesti hlavy jsou velice nepříjemné a v těhotenství mohou být velkým problémem. Příčinou bolestí hlavy bývají hormonální změny, přemíra hladiny hluku, světla, fyzický a psychický stres, možná i pocit, že jste těhotná, náhlé vysazení […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *