Poruchy intelektu

MojeZdraví.org – vše o zdraví | Informační magazín

Inteligence – obecná schopnost adaptovat se na nové problémy a podmínky života
o abstraktní
o praktická
o sociální
Intelekt – (podle většiny autorů) rozumová schopnost člověka vztahující se především k řešení teoretických problémů
Inteligence tedy bývá pokládána za vrozený základ intelektu. Oba termíny nejsou zcela jasně vymezeny, proto se často užívá označení „úroveň  rozumových schopností.“

MĚŘENÍ INTELEKTU

Zjištění stupně IQ (inteligenční kvocient)

Existuje velké množství testů, nejpoužívanější je Wechslerův test, Ravenův test, Kohsův test.
Získaný stupeň IQ neposuzujeme izolovaně, ale v souvislosti s klinickým psychiatrickým vyšetřením a anamnézou.

Průměr IQ – 90 až 110
Nadprůměr – lehký 110 – 120
zjevný 120 – 130
vysoký 130 – 140
nad 140 hovoříme o genialitě
Podprůměr – 70 až 90


Pro úspěšné absolvování VŠ se předpokládá IQ kolem 120

PORUCHY INTELEKTU

Rozlišujeme dvě základní formy poruch intelektu
a) retardaci – nedostatečné rozvinutí intelektu
b) demenci – postupný úbytek intelektu

Ad a) mentální retardace:

Pojmy debilita, imbecilita a idiocie se dnes už nepoužívají! V zahraniční literatuře se můžeme setkat s termínem oligofrenie. V současné době se také neužívají termíny „nevzdělatelný“ a „nevychovatelný.“

Lehká mentální retardace (IQ 50 až 69) – často je rozpoznána až po nástupu do školy. Jedinci jsou schopni výuky ve školách, obvykle však zvláštních. Projevuje se nestálost, sklony ke zkratkovitým reakcím. Jsou zvýšeně sugestibilní, sníženě kritičtí. Mají potíže s abstraktní pamětí, naopak v mechanické paměti a činnosti se jejich porucha často nepozná.

Středně těžká mentální retardace (IQ 35 až 49) – v ojedinělých případech jsou schopni výuky ve zvláštních školách, částečně se mohou naučit číst, psát a jednoduché početní úkony. Slovní zásoba je chudá, abstrakce minimální. Postižené je možno zaměstnávat jednoduchými pracemi, jsou však nestálí, málo vytrvalí a motoricky neobratní.

Těžká mentální retardace (IQ 20 až 34) – minimální rozvoj intelektových schopností. Četné tělesné defekty, defekty smyslových orgánů (zrak, sluch), poruchy CNS (epilepsie). Jejich výraz je „tupý“, řečové projevy minimální.
Torpidní forma – typická netečnost a apatie.
Eretivní forma – neklid a agresivita.

Hluboká mentální retardace (IQ pod 20) – postižení vydávají jen neartikulované zvuky, schopnost učení je minimální. Často neudržují tělesnou čistotu a sami se nenajedí.
Nejtěžší forma se nazývá vegetativní – jen leží, vydávají neartikulované zvuky, nejsou schopni žádných úkonů.

Etiologie mentálních retardací:
o Hereditární faktory – vrozené chyby metabolismu, chromozomální abnormality (Downův syndrom,…)
o Časná alterace embryonálního vývoje – toxické poškození plodu, neznámé vlivy
o Těhotenské a perinatální problémy – fetální malnutrice, nezralost, hypoxie, porodní trauma
o Somatické choroby a poruchy se vznikem v dětství – infekce (zarděnky, kongenitální syfilis, toxoplasmóza), traumata, otrava olovem, alkoholismus matky,…
o Zevní vlivy prostředí, psychosociální vlivy, psychické poruchy – deprivace řádné výchovy, nedostatek stimulů,…

Perinatální diagnostika – prevence
Amniocentéza – v prvním trimestru těhotenství (u rodiček nad 40, event. 35 let, u matek s pozitivní rodinnou anamnézou)

Výskyt psychiatrických onemocnění u mentálně retardovaných.
Schizofrenie – náhlá změna chování, zhoršení již snížených intelektových funkcí, event. halucinace
Afektivní poruchy – depresivní nálada je rozpoznatelná spíše ze smutného výrazu a chování než ze stížností na smutné myšlenky. Suicidiální pokusy jsou velmi zřídka, bývají velmi neobratně naplánované.
Neurotické poruchy se vyskytují u lehce mentálně retardovaných, často se zvýšenými nároky na intelektuální činnost – ve škole.
Poruchy chování – velmi časté u těžce mentálně retardovaných velmi časté. Patří k nim různé stereotypní pohyby, kývání, olizování hraček,, hra s fekáliemi, pica, ruminace, nesoustředěnost, impulzivní jednání. Někdy se vyskytuje autistický syndrom.
Poruchy osobnosti – agresivní chování je přítomno u 10% retardovaných umístěných v ústavní péči
Sexuální problematika – jako sexuálně deviantní chování je někdy hodnoceno pouhé nerozpoznání sociálních norem. Často se vyskytuje masturbace a obnažování se na veřejnosti. Lehce retardovaní jedinci jsou schopni sexuálního styku ve stejné míře jako „zdraví“, středně retardovaní mají styk asi v 30% případů a těžce retardovaní v 9%.
U takto postižených párů je vhodná hormonální antikoncepce.

Ad b) demence:

Úbytek intelektu, který byl již rozvinut. Demence nastává z nejrůznějších příčin ve věku vyšším než 2 roky., nejčastěji ji však pozorujeme u lidí nad 60 let.
Nejčastější je demence při Alzheimerově chorobě nebo ateroskleróze mozkových tepen.

Částečná (ostrůvkovitá) demence – nerovnoměrné postižení psychických funkcí. V počátečních stádiícj je postižena zejména vštípivost paměti, kritičnost, soudnost, schopnost abstrakce a vyšší city

Celková demence – postižení psychických funkcí v celku. Obvykle jde o pozdější stadia ostrůvkovité demence.

Přečtěte si také:

  • ARCUS – ONKO CENTRUM:  V prevenci a dostupnosti moderní léčby onkologických pacientů máme v Česku stále rezervyARCUS – ONKO CENTRUM: V prevenci a dostupnosti moderní léčby onkologických pacientů máme v Česku stále rezervy Praha, 3. února 2014 – Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci  a rozvoj (OECD) je odhadované pětileté přežití u vybraných onkologických onemocnění  v Česku nižší, než je průměr zemí OECD. Naopak úmrtnost na rakovinu je v […]
  • Ricinový olej – vše, co vás zajímáRicinový olej – vše, co vás zajímá Ricinový olej se získává ze semen skočce obecného, obecně nazývaného jako ricin nebo ricinovník. Tato semena jsou zdrojem známého, prudce nebezpečného jedu ricin. Ricinový olej však toxický není, prochází několikanásobnou filtrací a […]
  • PAŘÍŽSKÁ CHARTA PROTI RAKOVINĚPAŘÍŽSKÁ CHARTA PROTI RAKOVINĚ Dne 4. února 2000 byla podepsána na Světovém summitu proti rakovině na počátku nového milénia s cílem zainteresovat vládní i nevládní organizace k úsilí za snížení výskytu tohoto onemocnění, podporu práv pacientů, podporu výzkumu a […]
  • Maminkou ve VietnamuMaminkou ve Vietnamu Nedávno jsem četla článek v jednom časopise pro maminky o životě maminky, která porodila miminko ve Vietnamu. Příspěvek mě velice zaujal a proto jsem se rozhodla se s vámi podělit o hlavní myšlenky. Úroveň zdravotní péče i způsoby výchovy […]
  • Rodičům, kteří nenechají dětem dát hexavakcínu, hrozí pokutaRodičům, kteří nenechají dětem dát hexavakcínu, hrozí pokuta Rodiče, kteří nenechají své dítě naočkovat takzvanou hexavakcínou, musejí počítat s možností peněžní sankce. Vyplývá to z nového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který nedávno vyhověl kasační stížnosti ministerstva […]
  • Jak správně odstranit klíštěJak správně odstranit klíště V jarních a letních měsících většina rodin pravidelně vyráží do přírody, tráví veškerý čas s dětmi na zahradě nebo chalupě. Bohužel to ale nese určitá rizika v podobě přisátí nezvaného parazita – klištěte. Jak jej správně […]


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *